Spero

177 tekstów – auto­rem jest Spe­ro.

Nadszedłeś

- Aga, pocze­kaj! Aga! Stój! Gdzie idziesz o tej godzi­nie? Aga!!
Nie obej­rzała się za siebie. Wie­działa, że nie może. Moc­niej za­cisnęła dłonie na prze­moczo­nych ba­leri­nach i przys­pie­szyła kroku.
- Aga! Przep­raszam! Pocze­kaj! – [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 kwietnia 2017, 20:25

Wszystko, co ma

- Wróciłam! - pos­pie­sznie zdjęła bu­ty, od­wiesiła ciem­ny płaszcz na wie­szak w przed­po­koju i weszła do sa­lonu. – Ku­piłam po drodze nasze ulu­bione cias­to z tej cu­kier­ni na ro­gu, mam nadzieję, że [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 26 maja 2016, 23:33

Nigdy nie dowiesz się, jak mocno cię kocham

On zaw­sze szu­kał morza. Nierównej taf­li, pełnej przep­la­tających się ko­lorów ziele­ni, gra­natu i błęki­tu. Ot­warte­go morza, które­go je­dynym og­ra­nicze­niem była li­nia ho­ryzon­tu. Wo­dy, w której niebo od­bi­jało wszys­tkie swo­je barwy.
Morze był jego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 25 maja 2016, 19:31

Moja wychudzona miłość

Kocham cię, idioto.
Kocham. Na tym zaczy­na się i kończy cały ten dramat.
Kocham cię po­mimo: kłótni, niena­wiści, złości i krzy­ku. Kocham cię po­mimo tych wszys­tkich lat, które spędzi­liśmy osob­no i miesięcy bez słowa. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 grudnia 2015, 12:32

D.Gray-Man

Sil­nie wska­zane do czy­tania: Odtwórz

To piosen­ka o sreb­rnookim chłop­cu. O sreb­rnym chłop­cu, stojącym po ko­lana w śniegu.

Pa­miętasz go jeszcze? Te­go chłop­ca, który stał tam zu­pełnie sam. Pat­rzyłam na niego, niczy­jego, gdy [...] — czytaj całość

opowiadanie • 5 grudnia 2015, 01:10

Sposobu, w jaki oddychasz

To niez­wykłe wchodzić do mie­szka­nia i wciąż czuć twój zapach.
In­tensywną woń twoich per­fum, które jeszcze unoszą się w wąskim, ciem­nym ko­rytarzu. Za­pach przy­palo­nego om­le­tu, który nie sposób wy­wiet­rzyć z tej niedużej, starej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 19 listopada 2015, 20:34

Nie było go

Nie było go.
Roz­bi­ta fiol­ka dro­gich per­fum wciąż leżała nies­przątnięta na ziemi, a os­try, piep­rzo­wy za­pach do­piero zaczy­nał roz­przes­trze­niać się po po­koju. Jej dłonie drżały, a drob­ne krop­le krwi, które po­jawiły się, gdy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 listopada 2015, 11:00

Bez żalu

Noc jest zbyt długa w tym niewiel­kim pokoju.
Drew­niana podłoga, drew­niane krzesło i stół. Drew­niana ra­ma od łóżka z twar­dym, od­kształco­nym ma­tera­cem i roz­rzu­coną pościelą. Wszys­tko przewróco­ne, ro­zer­wa­ne i roz­bi­te w przypływie wściekłości.
Nocą [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 9 listopada 2015, 14:27

Maria

Mario,
dop­rawdy, żal mi ciebie. Po wielu la­tach zna­lazłem w so­bie w końcu od­wagę, by prze­lać na pa­pier te słowach, których nig­dy nie miałem od­wa­gi wy­powie­dzieć na głos w two­jej obec­ności. Szep­tałem je [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 listopada 2015, 12:18

Miłość, która jest twoja

Kirito,
jest późne, wtor­ko­we po­połud­nie, gdy siadam przed ek­ra­nem, nieśmiało uderzając w kla­wiaturę i po raz ko­lej­ny próbując zeb­rać słowa, które tak nieudol­nie chciałabym ci prze­kazać. Za ok­nem wszys­tko pogrążone jest już w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 31 października 2015, 11:54

Spero

Spero

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

27 maja 2016, 20:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Wszystko, co ma 

31 grudnia 2015, 12:32Spero do­dał no­wy tek­st Moja wychudzo­na miłość

5 grudnia 2015, 01:10Spero do­dał no­wy tek­st D.Gray-Man

20 listopada 2015, 16:26WilceeQ` sko­men­to­wał tek­st Sposobu, w ja­ki od­dychasz

19 listopada 2015, 20:40Spero sko­men­to­wał tek­st Przyjaciel spod łóżka

19 listopada 2015, 20:34Spero do­dał no­wy tek­st Sposobu, w ja­ki od­dychasz

14 listopada 2015, 11:00Spero do­dał no­wy tek­st Nie było go